DEZE WEBSITE wordt vanaf februari 2017 VERVANGEN door de federale website https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-west-vlaanderen-afdeling-1 : kies “afdeling BRUGGE”

Je kan op verschillende wijzen verplicht zijn om naar het gerechtsgebouw te komen:

1. Als eiser

Je kan zelf het initiatief nemen om een rechtszaak te starten als eiser in een geschil, waarbij je opdracht geeft (via advocaat of rechtstreeks aan een gerechtsdeurwaarder) om de tegenpartij voor de bevoegde rechtbank te dagvaarden door het ambt van de gekozen gerechtsdeurwaarder: de eiser in een geding dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn door een advocaat bij de oproeping van de zaak op de terechtzitting.

2. Als verweerder

Je kan op verzoek van een tegenpartij worden gedagvaard door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder: dan moet je als verweerder in persoon, ofwel vertegenwoordigd door een advocaat, tijdig aanwezig zijn op dag en uur waarop de zaak is opgeroepen op de terechtzitting.

In elke burgerlijke zaak kan de rechtbank in een tussenbeslissing bevelen dat een procespartij in persoon moet aanwezig zijn.

In strafzaken voor de correctionele kamers van de rechtbank moet je als beklaagde, gedagvaard op initiatief van de procureur des Konings, persoonlijk aanwezig zijn, eventueel bijgestaan door een advocaat. Je mag je evenwel ook laten vertegenwoordigen door een advocaat.

3. Via verzoekschrift

Bepaalde rechtszaken kunnen ook gestart worden via een verzoekschrift dat, zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder maar wel meestal te ondertekenen door een advocaat, wordt neergelegd op de griffie. De rechtbank zelf laat daarop de initiatiefnemer en de tegenpartij(en) door de griffie bij gerechtsbrief (aangetekend toegestuurde brief waarvoor de bestemmeling tekent voor ontvangst op een blauwe kaart) oproepen om aanwezig te zijn op de terechtzitting, in persoon of vertegenwoordigd door een advocaat.

Sommige hoogdringende vorderingen kunnen ook gesteld worden bij eenzijdig verzoekschrift: de tegenpartij wordt dan niet opgeroepen.

4. Als getuige

Je kan ook als getuige worden opgeroepen in een rechtszaak tussen andere procespartijen.

In strafzaken kan de procureur des Konings je als getuige via brief oproepen, eventueel dagvaarden als getuige door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder: als getuige moet je in persoon aanwezig zijn met de oproeping en identiteitskaart.

In burgerlijke zaken word je als getuige opgeroepen via brief van de griffie van de rechtbank, soms bij gerechtsbrief.

Ingeval je als opgeroepen getuige niet bent opgedaagd, kan je op verzoek van een procespartij door een gerechtsdeurwaarder worden gedagvaard als getuige: indien je dan nóg niet komt, kan je door de burgerlijke rechter worden veroordeeld tot een geldboete.

5. Aanmelden als opgeroepen persoon voor een zitting

 • U kan het best allereerst inlichtingen inwinnen aan de info-balie via de hoofdingang (via Kazernevest 3)
 • alle zittingszalen worden aangeduid met een letter ( A – B – C – enz.)
 • ingeval een bode aanwezig is in die zittingszaal dient U zich bij hem aan te melden vöör of tijdens de terechtzitting en blijft U steeds ter beschikking in de zittingszaal tot aan de oproeping van uw zaak.
 • ingeval geen bode aanwezig is dient U altijd plaats te nemen in de zittingszaal (of te wachten aan de deur als een zaak wordt behandeld met gesloten deuren) totdat uw zaak wordt opgeroepen.
 • bij tijdelijke schorsing van de zitting kan U zich voor nadere info altijd wenden tot de Griffie - (dienst) van de betreffende kamer waarvoor u diende te verschijnen :
 • voor strafzaken : correctionele griffie
 • voor de correctionele raadkamer : griffie van het onderzoek
 • voor alle burgerlijke zaken : griffie van de rollen (niet de burgerlijke griffie)
 • voor de beslagrechter : griffie van de beslagrechter
 • voor de vredegerechten : griffies van de onderscheiden 4 kantons
 • voor de politierechtbank : de griffie van de politierechtbank
 • voor de jeugdrechtbank : de griffie van de Jeugdrechtbank (ingang via de Koopmanstraat)

Ten slotte

Indien je in een of andere hoedanigheid op een of andere wijze opgeroepen wordt op een terechtzitting, kan je desgewenst vóórdien contact nemen met de griffie van de rechtbank om duidelijkheid te verkrijgen (het is de griffier en de rechter zelf evenwel niét toegelaten om vóór of tijdens het proces advies te geven).

Voor verdere informatie kun je terecht onder de rubriek algemene info. Voor algemene wegwijs in het gerechtelijk labyrint kun je terecht in het justitiehuis te Brugge, of een van de justitiehuizen elders in het land (naar www.just.fgov.be).