Rechtbanken en balies

Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen

Balie Brugge

Federaal

Federale Overheidsdienst Justitie

Hoge Raad voor de Justitie

Raad van State

Belgische rechtspraak (algemeen)

Wetgeving

Belgisch Staatsblad

Arbitragehof

Hof van Cassatie

Rechtspraak Hof van Cassatie

Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV)

Comité P

Wegwijs op just.fgov.be :

Adressen van rechtbanken

Territoriale bevoegdheid

Arresten Cassatie

Databank rechtspraak

Databank wetgeving

Belgisch Staatsblad

Internationaal

Europees Justitieel Netwerk in Burgerlijke en Handelszaken

Recente rechtspraak van het hof van justitie en het gerecht van eerste aanleg (Europa)

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Internationaal Gerechtshof Den Haag

Interessant

Juridat

Jura Falconis (juridisch wetenschappelijk studententijdschrift faculteit rechtsgeleerdheid kuleuven)

Vacatures binnen de magistratuur

Fiscale gegevensbank

Brugge